Jump to content
×
×
  • Create New...

[RO/EN] Community rules


Maverick
 Share

Recommended Posts

  • Administrators

varianta2.png.bc37cf403fa99fed96b211a2977f64c5.png

 

[RO]

 

Acest regulament se aplica pentru toate categoriile de membri inregistrati in comunitatea www.hplay.ro
Regulamentul este aplicat in toate categoriile apartinatoare forumului deoarece indiferent de grad, regulamentul este scris si respectat de toata lumea.1. Username/profil/avatar/semnatura
1.1 User name/Display name sa nu contina cuvinte vulgare sau tenta rasista. Sa fie diferit de cel al persoanelor din echipa administrativa a forumului.
1.2 Avatarul/Semnatura sa nu contina poze pornografice/tenta rasista sau care fac referire la acte de cruzime fata de oameni/animale. Interzise sunt si imaginile de tip 'NSFW' (not safe for work) deoarece printre noi sunt si membrii ce ne viziteaza de la locul de munca ori spatii publice, in aceasta categorie se incadreaza in general pozele adulte +18
1.3 Semnatura trebuie sa contina doar o poza deoarece semnatura nu reprezinta o galerie de poze si wallpapers.
1.4 Este interzisa atasarea clipurilor video in semnatura.
1.5 Inregistrarea mai multor conturi de pe aceasi adresa IP (Internet Protocol) este sanctionata cu suspendarea permanenta a tuturor conturilor/stergerea contului.

2. Deschiderea unui nou topic (thread)
2.1 Asigurati-va ca sunteti in categoria potrivita inainte de a deschide un nou topic.
2.2 Folositi-va de 'Search' inainte de a deschide un topic deoarece este posibil sa existe deja un topic cu aceasi linie de subiect.
2.3 Dati un titlu sugestiv topicului deschis pentru a primi un raspuns cat mai rapid posibil.
2.4 Nu este permisa deschiderea sau sustinerea prin postare a subiectelor (topic) ce sunt menite sa stocheze informatie irelevanta ca urmare incalcandu-se regulamentul privind off-topic/post-hunt etc.

Exemplu: Daca intampini greutati la schimbarea avatarului, nu pui un titlu sec "problema" ci pui "problema schimbare avatar" astfel atunci cand un administrator ori moderator cauta problemele dupa cuvintele cheie "problema" , "avatar" , "schimbare" sa iti gaseasca mai rapid topicul si sa te ajute.

3. Limbajul
3.1 Folosirea unui limbaj vulgar aduce de la sine suspendarea permanenta pe forum
3.2 Nu toleram insultarea membrilor inregistrati in comunitate indiferent de limba (in engleza, germana orice alta limba). Provocarea la cearta/injurii fiind de asemenea pedepsita cu suspendare temporara ori permanenta de la caz la caz.
3.3 Jignirea cu tenta rasista este sanctionata cu suspendare permanenta.
3.4 Sanctiunile sunt aplicate si in cazul mesajelor private (PM) din forum
3.5 Limbajul neadcvat reprezinta si cenzura partiala a cuvintelor vulgare.

4. Reguli de postare
4.1 Off-topic/post-hunt/spam
4.1.1 Off-topic reprezinta un post ce nu are legatura cu subiectul topicului respectiv. Acest mod de a posta nu este permis.
4.1.2 Post-hunt face referire la posturile ce au la baza cantitatea lor nu si intelesul. Posturile ce contin un text sec ori raspunsurile "generice" se considera post-hunt.

Exemplu: "salut" "tare" "frumos" "misto"
Raspuns "generic" reprezinta afirmatiile ce nu sunt reale ori nu au nici o legatura cu subiectul, exemplu "Imi place jocul, l-am jucat si e fain" poate fi considerat raspuns "generic" deoarece nu este un raspuns dezvoltat ori inconstient despre subiectul respectiv.


4.1.3 Daca s-a incalcat regulamentul printr-un post, cei ce vor sustine printr-un text "closed si warn" , "Ban bann" vor fi sanctionati pentru post-hunt. Pentru a reclama/anunta utilizati comanda report situat sub avatarul celui pe care doriti sa il raportati.
4.1.4 Spam defineste postarea excesiva intr-o anumita categorie cu topicuri/posturi inutile sau cu acelasi subiect/raspuns.

4.2 Dublu-post
4.2.1 Nu este permisa dubla-postare, utilizati butonul edit. Nu este considerata dubla-postare daca cele doua posturi au fost aplicate la un interval mai mare de 24 de ore.
4.2.2 Nu se considera dubla-postare daca intervalul este unul de cateva secunde deoarece se poate produce un conflict de conexiune ce are ca efect o rapida dubla-postare.

4.3 Utilizarea excesiva/abuziva a colors/smiley/fontsize este interzisa
4.3.1 Colors, fontsize sunt utilizate pentru a scoate in evidenta o idee, un fragment dintr-o propozitie nu pentru a "picta" orice post/subiect.
4.3.2 Membrii ce incalca majoritate regulamentele 4.1 / 4.2 / 4.3 pot risca sanctionarea prin stergerea partiala sau totala a posturilor de pe forum estimandu-se un procent de 90% spamuri. Astfel recomandam, membrii ce incurajeaza Off-topic sau Post-hunt sa renunte la aceasta idee deoarece vor avea toate posturile sterse iar timpul este pierdut.

5. Pirateria (warez)
5.1 Interzisa este deschiderea oricarui subiect despre piraterie (warez)
Urmatoarele subiecte vor duce la suspendare permanenta fara drept de apel:
Instructiuni, discutii sau adrese despre cum ruleaza un program piratat, includem si crack-urile.
Cererea sau publicarea de serial number-uri sau crack-uri.
Cererea sau publicarea de DLC-uri.
Cererea sau publicarea de trackere. (sursa torrente)
Adrese de descarcare a unor aplicatii cu continut asupra careia nu aveti drepturi de autor. (exceptie adresele oficiale ce permit si lanseaza gratuit soft-ul lansat/creat de ei)
Reclame serverelor private sau afirmatii ce sustin privatul gratuit.
Exemplu: Afirmatiile de genul, hai joaca "moka" pe www.ewkew.ro decat sa joci pe oficial cu taxa lunara.

6.Reclama\Spam
6.1 Reclama face referire la prezentarea unui site in scopul de a atrage cat mai multi vizitatori. Orice post, semnatura, avatar sau mesaj privat de acest gen va fi sanctionat cu suspendarea permanenta a membrului.
Exemplu: Intrati pe cea mai tare comunitate www.qwieojm.netos care e cea mai tare comunitate din lume!
6.2 Nu este considerata reclama precizarea unor pagini cu scop informativ.
Exemplu: Un membru doreste sa isi achizitioneze o placa video iar alti membrii recomanda pagini sau magazine online in domeniu.
6.3 Adrese cu redirectionari catre pagini ce prezinta niste oferte sunt interzise si duc la suspendarea temporara ori permanenta dupa caz, in aceasta categorie sunt incluse si adresele de referinta catre jocurile directe in browser.
Exemplu: Da click sa castigi un iphone, Fa bani pe net cu click

7. Report
7.1 Utilizati functia report in cazurile incalcarii regulamentului ori considerarii unei nedreptati in caz de sanctionare. Neconformarea duce la ignorarea problemei si nerezolvarea ei.
7.2 Reportul nu reprezinta mesajele private catre echipa administrativa, nu utilizati functia de report daca nu intampinati cu adevarat o problema.

8. Regulamente pe sectiune
8.1 Unele sectiuni ale forumului sunt guvernate separat de un regulament local. Recomandam citirea cu atentie a regulamentelor pentru a va asigura ca nu veti fi sanctionati.

In atentia cititorului!

• Necunoasterea regulamentului nu este o scuza plauzibila.
• Inregistrarea unui cont pe forumul http://forum.hplay.ro reprezinta acodrul in legatura cu regulamentul sus mentionat.
• Incalcarea regulamentului este sanctionat dupa caz cu warn/suspend in functie de nivelul incalcarii sau daca membrul respectiv mai are la activ incalcari ale regulamentului.
• Cererea de accese, grade pe forum este si ea interzisa. Persoanele din conducerea comunitatii vor selecta si contacta potentiali membri participanti la selectia si dezvoltarea echipei administrative.
• In orice alta situatie neprevazuta de regulament, conducerea comunitatii are ultimul cuvant.
• Regulamentul poate suferi modificari in timp, recomandam recitirea lui periodica, multumim

 

 

[EN]

This regulation applies to all categories of members registered in the community www.hplay.ro
The regulation is applied in all categories belonging to the forum because regardless of the grade, the regulation is written and respected by everyone.

 

 

1. Username / profile / avatar / signature
1.1 User name / Display name should not contain vulgar words or racist overtones. Must be different from the administrative team of the forum.
1.2 The avatar / Signature must not contain pornographic pictures / racist intent or that refer to acts of cruelty to humans / animals. 'NSFW' type images (not safe for work) are also forbidden because among us there are also members who visit us from work or public spaces, in this category are generally included adult photos +18
1.3 The signature must contain only one picture because the signature does not represent a gallery of pictures and wallpapers.
1.4 It is forbidden to attach videos in the signature.
1.5 The registration of several accounts from the same IP address (Internet Protocol) is sanctioned with the permanent suspension of all accounts / deletion of the account.

2. Opening a new topic (thread)
2.1 Make sure you are in the right category before opening a new topic.
2.2 Use 'Search' before opening a topic because there may already be a topic with the same subject line.
2.3 Give a suggestive title to the open topic in order to receive an answer as quickly as possible.
2.4 It is not allowed to open or support by posting the topics (topic) that are meant to store irrelevant information as a result of violating the regulation on off-topic / post-hunt, etc.

Example: If you encounter difficulties when changing the avatar, do not put a dry title "problem" but put "problem change avatar" so when an administrator or moderator searches for problems by the keywords "problem", "avatar", "change" to find you faster topic and help you.

3. The language
3.1 The use of vulgar language brings with it permanent suspension on the forum
3.2 We do not tolerate insulting members registered in the community regardless of language (English, German or any other language). The provocation to the quarrel / insults being also punished with temporary or permanent suspension from case to case.
3.3 Racist insults are sanctioned with permanent suspension.
3.4 Sanctions are also applied in the case of private messages (PM) in the forum.
3.5 Inadequate language also represents the partial censorship of vulgar words.

 

4. Posting rules
4.1 Off-topic / post-hunt / spam
4.1.1 Off-topic is a post that has nothing to do with the topic. This way of posting is not allowed.

4.1.2 Post-hunt refers to the posts that are based on their quantity and not their meaning. Posts that contain dry text or "generic" answers are considered post-hunt.

 

Example: "hi" "cool" "beautiful" "nice"
"Generic" answer is statements that are not real or have nothing to do with the subject, for example "I like the game, I played it and it's nice" can be considered a "generic" answer because it is not a developed or unconscious answer about the subject respectively.

 

4.1.3 If the regulation has been violated by a post, those who will support by a text "closed and warn", "Ban bann" will be sanctioned for post-hunt. To advertise / announce, use the report command located under the avatar of the one you want to report.
4.1.4 Spam defines excessive posting in a certain category with unnecessary topics / posts or with the same topic / response.

 

4.2 Double-post
4.2.1 Double-posting is not allowed, use the edit button. It is not considered double-posting if the two posts have been applied at an interval of more than 24 hours.
4.2.2 It is not considered double-posting if the interval is one of a few seconds because a connection conflict can occur which has the effect of a quick double-posting.

 

4.3 Excessive / abusive use of colors / smiley / fontsize is prohibited
4.3.1 Colors, fontsize are used to highlight an idea, a fragment of a sentence not to "paint" any post / topic.
4.3.2 Members who violate the majority of regulations 4.1 / 4.2 / 4.3 may risk sanctioning by partially or totally deleting the posts on the forum, estimating a percentage of 90% spam. Thus, we recommend members who encourage Off-topic or Post-hunt to give up this idea because they will have all posts deleted and time is wasted.

 

5. Piracy (warez)
5.1 It is forbidden to open any topic about piracy (warez)
The following topics will lead to permanent suspension without the right to appeal:
Instructions, discussions or addresses on how to run a pirated program, we also include cracks.
Request or publish serial numbers or cracks.
Request or publish DLCs.
Request or publish trackers. (torrent source)
Download addresses of applications with content over which you have no copyright. (except the official addresses that allow and launch for free the software launched / created by them)
Ads to private servers or statements that support free private.
Example: Statements like, let's play "mocha" on www.ewkew.ro than to play the official with the monthly fee.

 

6. Advertisement \ Spam
6.1 Advertising refers to the presentation of a site in order to attract as many visitors as possible. Any post, signature, avatar or private message of this kind will be sanctioned with the permanent suspension of the member.
Example: Join the coolest community www.qwieojm.netos which is the coolest community in the world!

6.2 Advertising is not considered to specify pages for information purposes.
Example: A member wants to buy a video card and other members recommend pages or online stores in the field.

6.3 Addresses with redirects to pages that present some offers are prohibited and lead to temporary or permanent suspension as the case may be, in this category are also included the reference addresses to games directly in the browser.
Example: Click to win an iPhone, Make money on the net with a click

 

7. Report
7.1 Use the report function in cases of violation of the regulations or consideration of an injustice in case of sanction. Non-compliance leads to ignoring the problem and not solving it.
7.2 The report does not represent private messages to the administrative team, do not use the report function if you do not really encounter a problem.

 

8. Regulations per section
8.1 Some sections of the forum are governed separately by local regulations. We recommend that you read the regulations carefully to ensure that you will not be penalized.

 

To the reader's attention!

 

• Ignorance of the regulations is not a plausible excuse.
• The registration of an account on the forum https://forum.hplay.ro represents the agreement in connection with the above mentioned regulation.
• Violation of the regulations is sanctioned as the case may be with warn / suspend depending on the level of the violation or if the respective member still has active violations of the regulations.
• The request for accesses, grades on the forum is also forbidden. The community leaders will select and contact potential members participating in the selection and development of the administrative team.
• In any other situation not provided by the regulation, the community leadership has the last word.
• The regulation may change over time, we recommend its periodic rereading, thank you

Conducerea hPlay Romania @ 2018 - 2021

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share